PROJEKT „UMIEM WIĘCEJ – MOGĘ WIĘCEJ”

REKRUTACJA TRWA !!!


Projekt „UMIEM WIĘCEJ – MOGĘ WIĘCEJ” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.
Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych 135 osób w wieku 25 lat i więcej, z wykształceniem co najwyżej średnim, w zakresie ICT lub języków obcych.
Grupę docelową projektu stanowi 180 osób (108 kobiet, 72 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, posiadających co najwyżej średnie wykształcenie, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w jednym z powiatów: chełmskim, Miasto Chełm, lubelskim, Miasto Lublin, zamojskim, Miasto Zamość. Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby pracujące, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo, bierne oraz rolnicy.
Priorytetowo traktowane będą:
• kobiety,
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• osoby z niepełnosprawnością.
W ramach projektu oferujemy BEZPLATNE kursy:
• Język angielski – poziom A1 i A2 (180 godz.)
• ICT – kurs komputerowy (120 godz.)
Zajęcia językowe odbywać się będą w dni robocze i/lub weekendy w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych średnio 6 godzin tygodniowo (2 dni po 3 godziny edukacyjne).
Zajęcia komputerowe odbywać się będą w dni robocze i/lub weekendy w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych średnio 5 godzin tygodniowo (1 dni po 5 godziny edukacyjne).
Uczestnikom/uczestniczkom projektu zapewniamy:
• profesjonalne szkolenie,
• podręcznik oraz materiały dydaktyczne,
• poczęstunek,
• powszechnie uznawalny certyfikat potwierdzający umiejętności - po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.
Wartość projektu to 438 726,00 zł, w tym 394 851,00 zł stanowi dofinansowanie.
Szczegółowych informacji na temat projektu oraz warunków uczestnictwa we wsparciu udzielają:
Biuro projektu
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15, 20-109 Lublin
www.zdz.lublin.pl; e-mail: zdz@zdz.lublin.pl
tel./fax. 81 532 65 19
oraz
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie
ul. Lwowska 37, pokój 106
22-100 Chełm
tel./fax 82 564 22 69
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Zamościu
ul. Peowiaków 3, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 28 21
Okres realizacji projektu: 1 września 2016 – 31 października 2017 r.

Regulamin projektu Formularz zgłoszeniowy Oświadczenie

Staże u pracodawców szansą na karierę dla uczniów

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie pragnie poinformować, że w dniu 01 maja 2014 r. rozpoczął realizację kolejnego projektu pod nazwą: „Staże u pracodawców szansą na karierę dla uczniów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r.
Projekt zakłada przeprowadzenie staży zawodowych w 5 branżach zawodowych: mechanicznej, budowlanej, fryzjerskiej, gastronomicznej i informatycznej w 24 grupach uczniów 3 szkół zawodowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, tj. Technikum w Chełmie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Technikum w Zamościu.

Nowa Szkoła – Nowe Możliwości

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie pragnie poinformować, że w dniu 01 stycznia 2012 r. rozpocznie się realizacja kolejnego projektu pod nazwą: „Nowa Szkoła – Nowe Możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

Nowe Kwalifikacje – Nowa Praca

Zakład Doskonalenia w Chełmie pragnie poinformować, że w dniu 01 stycznia 2010 rozpoczął realizację kolejnego projektu pod nazwą: „Nowe Kwalifikacje – Nowa Praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2010 r do 31.12.2011 r.

Powrót do aktywności na rynku pracy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, Oddział w Chełmie informuje, że od 01 października 2009 r realizuje projekt "Powrót do aktywności na rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach którego są oferowane nieodpłatne szkolenia dla osób pozostających bez zatrudnienia. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2009 r do 31.12.2010 r.

unia europejska